Home / Uncategorized / Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών

 

Περίοδος Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων

Ως ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 06/02/2019

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Ύψος Προϋπολογισμών
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.

 

Χρονοδιάγραμμα δράσης (Διάρκεια υλοποίησης)
Η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται ως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 • Προμήθεια – εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και μηχανημάτων
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
 • Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ)
 • Προμήθεια – εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου εξειδικευμένου λογισμικού
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ως 4.000€
 • Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ως 2.500€

 

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

 

Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 • Μέγιστο επιλέξιμο κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες
 • Οι υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι ως 2.000 €

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος – και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 – είναι 12.000€.

 

Μεταφορικά Μέσα έως 50% του επενδυτικού σχεδίου

 • Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.
 • Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

 

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

20% και μέχρι 30.000 € (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ)

Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Α.E, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός.

About Συντακτική Ομάδα

Check Also

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Νέα Δράση Επιδότησης Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – …

172 Σχόλια

 1. Wow, stunning portal. Thnx …

 2. Keep up the helpful work and generating the crowd!

 3. Thanks a ton for sharing this excellent website.

 4. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 5. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 6. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

 7. Hello. This post was extremely fascinating, especially since I was browsing for thoughts on this topic last Wednesday. Vania Amos Pengelly

 8. One of our guests recently advised the following website. Fanya Rudy Fabria

 9. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again. Marla Guthrie Dacy

 10. Somebody necessarily lend a hand to make seriously articles I would state. Roseanna Horace Schug

 11. Thanks-a-mundo for the blog article. Really looking forward to read more. Really Cool. Tasha Cullen Barton

 12. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the site is extremely good. Billi Nichols Rexanna

 13. You are my breathing in, I own few web logs and infrequently run out from to post . Evy Lemar Godrich

 14. Thanks Jim for reminding me that growing means I may fail now and then. But I love a Father who loves me anyway. Marjory Wainwright Varden

 15. Thankyou for helping out, excellent information. Paulina Man Damales

 16. I used to bee able to fiind good advice from your blog articles. Gianina Ryan Hurlee

 17. Damski ketsove na platforma, cherni ezhednevni maratonki na platforma. Rhody Giorgi Claudina

 18. The Yoga 2 Pro and the Yoga 900 have the same design. Lorilyn Cleavland Sheffield

 19. There is evidently a bunch to realize about this. I think you made various good points in features also. Colly Brandon Melissa

 20. Hi there! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Noami Lewiss Kalli

 21. What brings us to the page? That is the question, the answer to which, keeps us at our craft. The answer is different for each of us, but at the end of the day, still, to tell a story. Great post! Kellie Cyrillus Pirozzo

 22. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. Donielle Torr Zeculon

 23. Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is very useful. Thank you for sharing! Lanny Lovell Wyck

 24. Good article. I will be going through some of these issues as well.. Maurita Nehemiah Montagna

 25. Good luck with the stash diet! I guess this is more of a warm weather top so no great rush now anyway! Maisey Der Meek

 26. all the time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.| Beverlie Arte Mar

 27. Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice day!| Minette Ahmad Partridge

 28. Venenatis vel, luctus quis lorem. Curabitur a ante non leo eleifend pretium. Vivamus efficitur ex varius dignissim imperdiet. Roxanne Brewster Wailoo

 29. When someone writes an paragraph he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a
  user can be aware of it. Therefore that’s why this
  article is amazing. Thanks!

  my blog weed gummies

 30. I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering problems with your
  site. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them as well? This might be a
  problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

  my site: best THC vape carts

 31. Hi there! I simply wish to give you a big thumbs up for
  your excellent information you’ve got here on this post.
  I’ll be returning to your web site for more soon.

  Also visit my webpage – best delta 8 gummies

 32. Hi, I want to subscribe for this web site to get latest updates,
  thus where can i do it please help.

  My web page … weed near me

 33. certainly like your website but you need to test the spelling on quite
  a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll surely come
  again again.

 34. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do
  with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

  Here is my web page – buy weed

 35. Уральское металлургическое предприятие, предоставляющее свои услуги на сайте http://uralmetallurg.com является важным региональным производственным сообществом. Изготовление, формировка на разных линиях, процессы художественного и фасованного литья, наличие многолетнего опыта работы – это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются специалисты компании. Мелкие и крупногабаритные изделия разных объемов реализуются на постоянной основе, а консультативная помощь предоставляется оперативно.

 36. Where to buy steroids | Where to buy real steroids online forum? https://wheretobuysteroids2022.wordpress.com/

 37. Where to buy steroids | Where to buy real steroids online forum? https://wheretobuysteroids2022.wordpress.com

 38. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://www.pinterest.com/pin/1071153092593253744/

 39. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://sites.google.com/view/delta-airlines-phone/

 40. Delta Airlines Phone Number | Delta airlines customer service phone number https://delta-airlines-phone-number.business.site

 41. I have read so many content on the topic of the blogger lovers but this post is actually a pleasant post, keep it up.

  My blog :: delta 8 vape cartridge (area52.com)

 42. Delta Air lines Colorado Springs. Arizona booking customer service customer service phone number https://delta-airlines-2022.blogspot.com

 43. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for
  a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

 44. fantastic points altogether, you simply received a brand new
  reader. What might you recommend about your submit that you just made some days ago?
  Any positive?

 45. I couldn’t resist commenting. Well written!

 46. It’s a shame you don’t have a donate button!
  I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about
  this blog with my Facebook group. Chat soon!

 47. News about Iran from an unbiased and accurate source.
  Updated daily with the latest from Iran’s economy, politics and business

 48. Pretty! This was an extremely wonderful article.
  Thank you for providing this info.

 49. If some one needs expert view on the topic of blogging afterward i advise him/her to
  pay a visit this webpage, Keep up the nice work.

 50. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information particularly the last part :
  ) I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 51. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever
  run into any web browser compatibility issues?

  A number of my blog visitors have complained about my
  site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any recommendations to help fix this problem?

  http://drshospitalkc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinemanuals.txdot.gov%2Fhelp%2Furlstatusgo.html%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.neginhelal.com

 52. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him
  as no one else know such detailed about my trouble.
  You are amazing! Thanks!

 53. سلام مطلبتون خوب بود . خوشحال میشم به وبسایت روان بازار هم سر بزنید my web blog: ravanbazar

 54. Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your
  content. Please let me know. Cheers

 55. سلام مطلبتون خوب بود . خوشحال میشم به وبسایت hirbodclinic.com هم سر بزنید my web blog: فلوکستین

 56. That is very attention-grabbing, You’re an overly skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks

 57. This is my first time visit at here and i am in fact happy to
  read all at alone place.

 58. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

 59. سلام مطلبتون خوب بود . خوشحال میشم به وبسایت hirbodclinic.com هم سر بزنید my web blog: کلردیازپوکساید

 60. Веном 2 – смотреть онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/venom2-2021

 61. Very nice article. I definitely love this site. Continue the good work!

 62. آموزش خرید گیم تایم

 63. دریافت اقامت موناکو از طریق سرمایه گذاری

 64. What’s up colleagues, how is everything, and what you wish for to say on the
  topic of this piece of writing, in my view its genuinely amazing for me.

  http://www.regandesjardins.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=wiki2.eecs.umich.edu%2Fhrb%2Findex.php%2FUser%3AGaylaSeals2

 65. راه های دریافت پاسپورت بلغارستان

 66. والپروئیک اسید، والپروات سدیم، و فرم‌های والپروات سٍمی‌سدیم، داروهایی هستند که در درجه اول برای درمان صرع و اختلال دو قطبی و جلوگیری از سردردهای میگرنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.my web blog: رهاکین

 67. آموزش ثبت نام در هات بیت

 68. magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t understand this.
  You must continue your writing. I’m confident, you have a huge
  readers’ base already!

 69. What’s up to every , for the reason that I am really keen of reading this blog’s
  post to be updated regularly. It includes fastidious data.

  http://campusrealestate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=serial-ahvaz-historical.blograz.ir

 70. دریافت اقامت موناکو از طریق سرمایه گذاری

 71. دریافت پاسپورت مولداوی از طریق سرمایه گذاری

 72. Веном 2 – смотреть онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/venom2-2021

 73. Thanks for some other informative website. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal approach?
  I have a undertaking that I am just now working on, and I’ve been on the look out for
  such info.

 74. I was recommended this web site by way of my cousin. I am now not positive whether this publish is written via him as no one else
  know such distinctive about my difficulty. You’re wonderful!

  Thank you!

 75. This piece of writing gives clear idea designed for the new people of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

  http://casinovergleich.top/__media__/js/netsoltrademark.php?d=qazvin-sony-cellphone.royablog.ir

 76. سامانه اگهی و مشاغل بروز ایران -اگهی رایگان مشاغل
  http://%3Cdiv%20id=%22container%22%3E

 77. I’m no longer certain the place you’re getting your info,
  but good topic. I needs to spend a while learning more or working out
  more. Thanks for great information I used to
  be looking for this information for my mission.

 78. دریافت اقامت مالزی از طریق سرمایه گذاری

 79. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to
  “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your
  ideas!!

 80. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking
  for. Do you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on many of
  the subjects you write in relation to here. Again, awesome
  blog!

 81. Excellent article. I certainly love this website. Stick with it!

 82. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was curious what all is needed to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any tips or
  advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 83. I think the admin of this web page is really working hard in favor of his web
  page, for the reason that here every material is quality based data.

 84. دریافت اقامت مالزی از طریق سرمایه گذاری

 85. I believe what you posted made a lot of sense.
  However, think on this, suppose you were to write a killer headline?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website,
  but suppose you added a headline to maybe get folk’s attention? I mean Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – espamagazine.gr
  is a little plain. You could peek at Yahoo’s front page and see how they create article titles to grab viewers to click.
  You might add a related video or a related picture or two to get people
  interested about what you’ve got to say. Just my opinion,
  it could bring your posts a little bit more interesting.

 86. It’s truly very complicated in this full of activity life to
  listen news on TV, so I simply use world wide web for that purpose, and get the latest
  news.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Εγγραφείτε στο NewsLetter του Espamazine.gr